GMINNY ŻŁOBEK Z DOFINANSOWANIEM

22-11-2021 09:53

Gminie Baranów przyznano środki z rezerwy celowej w formie dotacji celowej w wysokości 64 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset, groszy zero) co stanowi więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania - zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez Gminę we wcześniejszych edycjach Programu "MALUCH" w Żłobku Gminnym w Baranowie, ul. Jana Pawła II 2a, 63-604 Baranów; Oddział w Mroczeniu, Mroczeń 195A, 63-604 Baranów

Czytany 235 razy