Pomoc społeczna

22-06-2018 07:26

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb          i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie  jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, współpracującą w realizacji tych zadań        z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 

Informacje ogólne
 

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie  pracuje codziennie w  poniedziałki od  godziny 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
 
 Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21
63-604 Baranów
tel.62 7810413, 62 7810414
fax. 62 7810413
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O nas
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie  jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, współpracującą w realizacji tych zadań       z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna to zadania, które spoczywają na samorządach lokalnych, mające na celu niwelowanie dysproporcji poziomu życia jednostki czy rodziny.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać pomoc finansową, rzeczową oraz pomoc      w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej tj. pośrednictwa w załatwianiu spraw urzędowych osób niezdolnych do czynienia tego we własnym zakresie, poradnictwa, powództwa o roszczenia alimentacyjne, kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności, kompletowania dokumentacji o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, poradnictwa zawodowego czy też rozmowy wspierającej.


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku        z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty  514 zł

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
 Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:
 -dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.);
 -decyzję o dodatku mieszkaniowym,
 -decyzję o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków lub innych świadczeń,
 -nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania;
 -w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 -osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.


 Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 
- pracy socjalnej, 
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 
- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 
- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 
- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  
Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1769 ze zmianami).


 

 

 

Aktualności
 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ( M. P. z 10 grudnia 2013 r., Nr 221,  poz. 1024, z późn. zm.). Gminny Ośrodek Pomocy w Baranowie  realizuje pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Celem programu jest między innymi wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Dla osoby samotnej kryterium kwalifikujące do tej pomocy wynosi 951zł.
W przypadku ubiegania się o tę formę pomocy należy złożyć wniosek o pomoc w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz dokumentację ustalającą sytuację dochodową rodziny.

Czytany 2281 razy
Więcej w tej kategorii: « Klub seniora Dodatki mieszkaniowe »