Gminy partnerskie

28-05-2018 09:49

PARTNERSTWO KRAJOWE

W dniu 28 sierpnia 2009 roku zawarte zostało porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Baranów z województw: lubelskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Zgodnie z treścią dokumentu porozumienie zakłada tworzenie warunków do wszechstronniejszego rozwoju i promocji współpracujących samorządów.

Partnerstwo zagraniczne

 

Niemcy

 

Niemcy30 kwietnia 1995 r. w Baranowie podpisana została wstępna umowa o współpracy między gminą Baranów, a gminą Ihlow we Fryzji. Dokument ten parafowali: wójt Baranowa - mgr inż. Jan Sarnowski i pani burmistrz Ihlow - Rita Janßen.

 

Kontakty między Baranowem a Ihlow zapoczątkowane zostały przyjaźnią nawiązaną między Józefem Wilaszkiem (mieszkańcem Baranowa) i Johanem Onkenem i miały miejsce już w 1994 roku.


Johan Onken - działacz Czerwonego Krzyża zainteresował władze Ihlow możliwością współpracy z polską gminą Baranów. Już w dniach 15-19 września 1994 r. delegacja z Baranowa przebywała w Ihlow . Rewizyta nastąpiła w dniach 27.04 - 1.05.1995 r. To w tym czasie przedstawiciele obydwu gmin podpisali wstępną umowę o współpracy.

 

Od 13.07 do 20.07.1997 r. delegacja z gminy Baranów przebywała w gminie Ihlow we wschodniej Fryzji. Wówczas w dniu 14 lipca 1997 r. podpisana została "Umowa o Partnerstwie", którą w imieniu mieszkańców podpisali - z gminy Baranów - wójt (-) Jan Sarnowski i ówczesny z-ca przewodniczącego Rady Gminy - Michał Błażejewski; z gminy Ihlow - burmistrz Rita Janßen oraz z-ca dyrektora gminy Johan Börgmann.

 

Rada Gminy w Baranowie uchwałą Nr XXV/161/97 z dnia 30.10.1997 r. w sprawie akceptacji umowy z zadowoleniem przyjęła możliwość nawiązania przyjaznych kontaktów i współpracy z gminą Ihlow. W ten sposób uwieńczone zostały starania obywateli zaprzyjaźnionych gmin, by kontakty nabrały intensywności i wielostronności. 

 

Podczas wizyty w Baranowie w dniach 13.04 - 18.04.1998 r. przedstawicieli gminy, Czerwonego Krzyża, Straży Pożarnej i rolników nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Baranów Johanowi Onkenowi - działaczowi Czerwonego Krzyża, który przyczynił się do nawiązania partnerskich kontaktów.

 

Owocem dotychczasowych, bardzo żywych kontaktów z gminą Ihlow są liczne wspólne projekty, wymiana doświadczeń oraz wzajemna promocja w takich dziedzinach jak:  ochrona środowiska, edukacja (wymiana młodzieży), kultura, gospodarka, rolnictwo, pomoc społeczna, prewencja i bezpieczeństwo.

 

Przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w ramach współpracy to: wyjazdy studyjne, seminaria i konferencje związane głównie z tematyką ochrony środowiska (odnawialne źródła energii, segregacja odpadów, recykling), wymiana młodzieży szkolnej, strażaków, rolników, pracowników samorządowych, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, udział w obchodach świąt lokalnych, pomoc ludziom najuboższym.  

 

Johann Börgmann, Burmistrz Gminy Ihlow
  Johann Börgmann, Burmistrz Gminy Ihlow

 

Projektem obu gmin był także dwumiesięczny staż baranowskiego pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy w Ihlow w 2004 roku. Na w/w działania niejednokrotnie uzyskano wsparcie finansowe ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej m.in. z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie, z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie, z Komisji Europejskiej w ramach programu Town-Twinning, programu SOCRATES-Lingua E,.

 

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA W DOLNOSAKSOŃSKIM PAPENBURGU


Gmina Baranów, na zaproszenie Kancelarii Stanu Dolnej Saksonii i Centrum Informacji Europejskiej w Hanowerze, promowała Wielkopolskę podczas międzynarodowego festynu, który odbył się w dniach 16-18 sierpnia 2002 r. w dolnosaksońskim Papenburgu  pn. „Nowe kolory Europy”.

 

Partnerem w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia były władze miejskie Papenburga, Konsulat Generalny RP w Hamburgu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jednym z podstawowych celów imprezy było przybliżenie społeczeństwu niemieckiemu krajów kandydujących do Unii Europejskiej.

 

Na drugiej kondygnacji młyna „Meyers Muhle”, który m.in. ze względu na platformy widokowe stanowi jedną z głównych atrakcji miasta, zaprezentowano obrazy pochodzące z baranowskiej galerii. 16 płócien ukazywało urodę Baranowa i okolic, utrwaloną   dzięki  kunsztowi artystów malarzy, którzy od kilkunastu lat spotykają się na dwutygodniowych plenerach malarskich organizowanych pn.: „Baranowskie  pejzaże”.

 

Jeden z obrazów przekazano do licytacji, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczono na pomoc dla niemieckich powodzian.

 

Zainteresowanie, jakie wzbudziły przywiezione eksponaty stało się okazją do promocji gminy. Zwiedzający pytali o historię plenerów, położenie gminy, jej walory turystyczne, bazę noclegową. Wizyta w Papenburgu stworzyła wiele okazji do nawiązania kontaktów na arenie międzynarodowej, pozwoliła również na wymianę doświadczeń i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za proces poszerzania Unii Europejskiej.

 

 

ORGANIZACJA MALTESER HILFSDIENST Z HÖVELHOF

 

maltaUrząd Gminy w Baranowie i Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów (od 2000 r.) oraz Stowarzyszenie "Maltańskiej Służby Medycznej - Pomocy Maltańskiej Oddział w Baranowie" (od 2003 r.) współpracują z organizacją charytatywną  Malteser Hilfsdienst z Hövelhof w Niemczech.

 

Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie pomagają osobom niepełnosprawnym i ubogim oraz udzielają wsparcia dla szpitali, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej, szkół, przedszkoli, instytucji i organizacji społecznych, charytatywnych i przykościelnych działających na  terenie powiatu kępińskiego i powiatów ościennych.

 

Dzięki działaniom podejmowanym przez Wójta Gminy Baranów i członków stowarzyszenia „Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska – Oddział w Baranowie” udało się do tej pory nieodpłatnie pozyskać dwie karetki pogotowia dla kępińskiego szpitala, samochód pożarniczy do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, samochód osobowy dla organizacji „Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska – Oddział w Baranowie”, samochód ciężarowy dla Urzędu Gminy w Baranowie oraz sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt  i aparaturę szpitalną, nową odzież dla dzieci i dorosłych, żywność, itp.

 

Wspólnie z Malteser Hilfsdienst z Hövelhof  organizuje się: pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, obsługę medyczną imprez (m.in. wizyty Papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI w Krakowie),  międzynarodowe obozy szkoleniowo-wypoczynkowych dla korpusu kadetów, uroczyste obchody lokalnych świąt, itp.

 

Bardzo ważnym integracyjnym wydarzeniem był „Benefiz-Maraton 2004”. W terminie od 12 do 24 lipca 2004 r międzynarodowa, rowerowa grupa maltańska, którą tworzyło m.in. sześciu Polaków, w tym dwaj reprezentanci gminy Baranów, uczestniczyła w rajdzie rowerowym z Brukseli do Wrocławia.

 

Trasa liczyła ponad 1600 km. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął Günther Verheugen – ówczesny komisarz ds. rozszerzania Unii Europejskiej.

Wyprawę rowerową zorganizowano przede wszystkim, aby zwrócić uwagę publiczności i różnych mediów na pracę Maltańczyków w Niemczech i w Polsce.

 

Poprzez organizację  rajdu rowerowego starano się podkreślić europejskie znaczenie służby maltańskiej, która jest zadomowiona w wielu miastach Europy. Ponadto Maltańczycy chcieli pozyskać sponsorów dla projektu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu. Projekt ten zakłada rozbudowę i wyposażenie punktu sanitarnego, w którym bezdomni mogliby uzyskać podstawową pomoc medyczną.

 

Na mecie we Wrocławiu uczestnicy rajdu zostali przywitani i ugoszczeni m.in.: przez polskich i niemieckich pracowników samorządowych, w tym Prezydenta Miasta Wrocławia, zastępcę Konsula Generalnego Ambasady Niemiec we Wrocławiu, komendantów i członków oddziałów stowarzyszenia „Maltańskiej Służby Medycznej-Pomocy Maltańskiej” oraz członków polskiego i niemieckiego Zakonu Maltańskiego. 

 

Przybyciu oraz wszystkim etapom towarzyszyła kreatywna praca mediów i pomoc lokalnych policji w sprawnej organizacji ruchu drogowego.

 

Węgry

 

W dniu 28 kwietnia 2002 roku podpisano „Akt nawiązania partnerstwa" z gminą Zalahaláp ”, a 27 sierpnia 2004 roku parafowano kolejne porozumienie o współpracy z gminą Tiszanána.

 

Współpraca partnerska nawiązana z gminami węgierskimi prowadzona jest w następujących dziedzinach: Ochotnicza Straż Pożarna, kultura, edukacja (wymiana młodzieży), sport, gospodarka, turystyka, rolnictwo.

 

Przedsięwzięcia, które realizowane są w ramach współpracy to: wyjazdy studyjne (mają na celu zebranie informacji o partnerze; zapoznawanie się z charakterem i strukturą administracyjną regionu; omawianie dziedzin, nowych form i celów dalszej współpracy), wymiana młodzieży, udział w obchodach świąt lokalnych, zawodach pożarniczych, rozgrywkach sportowych, itp.

 

zalahalap tiszanana
GMINA  ZALAHALÁP GMINA TISZANÁNA

 

 

Słowacja

 

Gmina Nána

 

nanaW dniu 20 czerwa 2009 roku podpisano "Deklarację parnerskiej współpracy" pomiędzy gminą Baranów i słowacką gminą Nána. Podpisy na dokumencie złożyli wójtowie gmin Jan Sarnowski i Zsuzsanna Matuska.


Miejscowości zobowiązały się współpracować w ramach wspólnoty europejskiej, wykorzystując możliwości wzajemnego poznania.

 

Podejmą również starania rozwijania i umocnienia kontaktów na polu kultury, sportu , turystyki, oświaty, tradycji, sztuki ludowej oraz działalności przedsiębiorczej.


Nána leży w południowej częście Słowacji, około 2 km od miejscowości Štúrovo. Jest to czwarta gmina zagraniczna po niemieckim Ihlow, węgierskiej Tiszanánie i Zalahaláp, z którą gmina Baranów podjęła współpracę partnerską.

 

Austria

 

„DOM POLSKI”  W  WIEDNIU


Urząd Gminy Baranów nawiązał w czerwcu br. kontakt ze stowarzyszeniem „Dom Polski” w Wiedniu, którego głównym celem jest utworzenie i przekazanie pozytywnego wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej, jej osiągnięć i rozwoju, a ponadto:

 • utworzenie punktu serwisu medialnego, którego celem jest wymiana informacji o wszystkich dziedzinach gospodarki łącznie z turystyką, osiągnięciach w dziedzinie kultury, oświaty i technologii.
 • stworzenie i poszerzenie wśród austriackich konsumentów i odbiorców świadomości jakościowej polskich produktów, znaków handlowych, usług oraz osiągnięć naukowych.
 • przekazanie zdolności integracyjnej Polski w UE jako pełnowartościowego członka i partnera.
 • ułatwienie dostępu przedsiębiorców do rynków zbytu przez zaoferowanie docelowych i aktualnych informacji poprzez poszerzenie już istniejących oraz/lub utworzenie nowych sieci informacyjnych oraz dostępu do baz danych, zarówno własnych jak i współpracujących z nami instytucji i organizacji austriackich.
 • organizacja lub udział w przedsięwzięciach promujących handel i współpracę z Austrią, takich jak wystawy, pokazy, targi, wykłady, spotkania i inne przedsięwzięcia promocyjno-reklamowe na terenie całej Austrii.
 • stworzenie wizerunku Polski jako pomostu ułatwiającego dostęp do rynków Europy Wschodniej (itd. Litwy, Białorusi, Ukrainy itd.), korzystając z polskiego know-how, istniejącej infrastruktury polskich przedsiębiorstw, organizacji, grup interesów itd.).

 

Szczegółowe informacje o stowarzyszeniu „Dom  Polski”, jego działalności i osiągnięciach znajdują się na stronie internetowej: www.know-how-center.net

 

 

Francja

 

MIASTO DOUAI

 

francjaW dniu 19 sierpnia 2002 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie gościł   v-ce mer francuskiego miasta Douai – Etienne Grzesiak, którego rodzina wywodzi się z Grębanina (gmina Baranów). Efektem wizyty gościa są plany nawiązania współpracy kulturalnej.

 

Rodzina wywodzi się z Grębanina (gmina Baranów). Etienne Grzesiak jest z wykształcenia architektem, bliskie mu są więc wszelkie aspekty życia kulturalnego i aktywności artystycznej.

 

Podczas pobytu w Baranowie zachwycił się zwiedzaną przez siebie galerią malarstwa, która mieści się w budynku urzędu gminy.

 

Będąc pod wrażeniem profesjonalizmu organizowanych przez gminę plenerów malarskich, zaproponował nawiązanie współpracy ze środowiskiem artystów malarzy z Douai.

 

W mieście tym prężnie działa Związek Artystów Plastyków, a w ich gronie znajdują się również artyści z polskim pochodzeniem.

Obecnie przedstawiciele miasta Douai prowadzą rozmowy na temat zorganizowania pleneru malarskiego wspólnie z gminą Baranów.

 

 

Brazylia

 

ZWIĄZEK KULTURY POLSKO - BRAZYLIJSKIEJ W KURYTYBIE

(Associação Cultural Polônia-Brasil Curitiba)

 

W dniach 4 - 5 października 2005 roku w gminie Baranów przebywała 25-osobowa grupa samorządowców, biznesmenów, farmerów i liderów życia lokalnych ze stanu Parana i Santa Katarina z Brazylii. Goście, którzy odwiedzili Baranów są potomkami polskich emigrantów z końca XIX wieku, o czym świadczą ich przeważnie polskie nazwiska.

 

Wizyty Brazylijczyków w Polsce są efektem trwającej już od 1998 roku współpracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów ze Związkiem Kultury Polsko – Brazylijskiej z Kurytyby – miasta będącym największy skupiskiem polonijnym w Brazylii.

 

Celem współpracy jest pomoc w nawiązaniu kontaktów partnerskich pomiędzy przedstawicielami samorządów, biznesu i nauki z obu krajów. Główny nacisk kładzie się na promocję kultury i gospodarki, wspieranie przedsiębiorczości oraz kultywowanie tradycji.

 

 

Ukraina

 

-- Towarzystwo "Ukraina - Polska – Niemcy”

 

Gmina Baranów, za pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów  Samorządowych (WOKiSS) z Poznania, którego jest członkiem, współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem „Ukraina-Polska-Niemcy”. Elementem dotychczasowej współpracy są kilkudniowe wizyty studyjne  dla  ukraińskich nauczycieli.

 

Celem rozwijających się od 2007 roku kontaktów jest wspieranie aktywności narodów Ukrainy, Polski i Niemiec w obszarze społecznym i gospodarczym. Obecnie współpraca polega przede wszystkim na organizacji obustronnych wymian tematycznych dla poszczególnych grup zawodowych.


Na zaproszenie WOKiSS w 2010 r. do Polski przyjechała 40 osobowa delegacja z Ukrainy. Poprzez współpracę ośrodka z poszczególnymi gminami członkowie delegacji mieli okazję bliżej poznać specyfikę polskich samorządów i organizacji działających na poziomie lokalnym.


Towarzystwo "Ukraina - Polska – Niemcy” jest ogólnoukraińską organizacją powstałą w 2007 roku, przejmując dorobek Towarzystwa „Ukraina – Polska” działającego na Ukrainie w latach 2003 – 2008.

 

Głównym celem Towarzystwa jest pogłębianie współpracy gospodarczej, naukowej, sportowej i kulturalnej pomiędzy jednostkami samorządowymi z Polski, Niemiec i Ukrainy poprzez:

 • wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego i planowanej reformy administracyjnej na Ukrainie poprzez wymianę doświadczeń z polskimi i niemieckimi samorządami wszystkich szczebli,
 • pozyskiwanie partnerów do współpracy pomiędzy samorządami Polski, Niemiec i Ukrainy.
 • organizowanie międzynarodowych seminariów i konferencji o tematyce związanej z rozwojem samorządności na Ukrainie,
 • wspieranie przedsięwzięć kulturalno – oświatowych promujących wartości historyczne, moralne i tradycję trzech narodów, 
 • wspieranie przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy

 

22 sierpnia 2006 roku Zarząd WOKiSS podpisał porozumienie o współpracy z Winnickim Oddziałem Towarzystwa „Ukraina – Polska”.

 

Za główny cel porozumienia przyjęto wspieranie procesu nawiązywania współpracy pomiędzy samorządami z Obwodu Winnickiego i wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w WOKiSS oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych obu regionów, poprzez następujące formy współpracy:

 • pozyskiwanie partnerów do współpracy bilateralnej jednostek samorządu terytorialnego;
 • pozyskiwanie partnerów do współpracy dla organizacji pozarządowych;
 • organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, staży zawodowych i wyjazdów studyjnych dla lokalnych liderów i pracowników samorządowych;
 • wspólna realizacja projektów o charakterze międzynarodowym, finansowanych ze środków własnych obu organizacji, Unii Europejskiej i innych instytucji

 

W momencie kiedy Towarzystwo pozyskało nowego partnera na terenie Niemiec i zmieniło swój statut oraz nazwę na Towarzystwo „Ukraina – Polska – Niemcy”, WOKiSS zaktualizował zawartą wcześniej umowę. Nowe porozumienie zawarto 30 maja 2009 roku, natomiast zakres działalności partnerów nie uległ zmianie.

Do tej pory Wielkopolskę odwiedziło sześć delegacji z Ukrainy.
(luty 2007r., lipiec 2007r., luty 2008r., marzec 2009r., październik 2009r., kwiecień 2010), łącznie 229 uczestników – przedstawicieli samorządów lokalnych na Ukrainie.

 

W odpowiedzi na zaproszenie Towarzystwa Ukraina – Polska – Niemcy do Obwodu Winnickiego udały się cztery grupy (maj 2007, wrzesień 2007r., wrzesień 2008r., maj 2009r.) samorządowców z Wielkopolski – łącznie 150 osób w latach 2006 – 2009 za pośrednictwem WOKiSS kontakty partnerskie nawiązało 68 jednostek samorządowych, z czego sformalizowano 31 umów partnerskich i ok. 37 wstępnych porozumień o współpracy.

 

http://www.ukrpolgerm.com

 

--  W listopadzie 1998 r. wójt gminy - mgr inż. Jan Sarnowski - jako członek delegacji Ośrodka Kształcenia Studiów Samorządowych przebywał w Dnietropietrowsku na Ukrainie. Spotkał się tam między innymi z pracownikami i studentami Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

 

Kontakty z Ukrainą są podtrzymywane poprzez korespondencję z Ewgenią Bugajewą - pracownikiem Instytutu. Dnia 29.09.1999 r. na zaproszenie wójta grupa studentów z Dnietropietrowska, Kijowa i Odessy odwiedziła Baranów.

 

Studenci podczas spotkania z władzami gminy pytali o strukturę i funkcjonowanie samorządów, organizację szkolnictwa i wiele innych spraw. Zwiedzili Urząd Gminy, szkoły i większe zakłady pracy.

 

 

PARTNERSTWO ZAGRANICZNE

Czytany 8477 razy