Zespół interdyscyplinarny

22-06-2018 07:27

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie . Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został zarządzeniem nr 47/2017r  Wójta Gminy Baranów dnia 30.08.2015r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Baranów.

Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące.

Czytany 6937 razy