REALIZACJA PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH

29-03-2024 10:45

Gmina Baranów w dniu 29.02.2024 roku podpisała umowę na realizację zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. 
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostanie objętych 7 osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zadanie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235 200,00 zł.

Gmina Baranów w dniu 21.03.2024 roku podpisała umowę na realizację zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. 
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program, ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopnia niepełnosprawności poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wsparcie będzie polegało na odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze  sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Programem zostaną objęte 3 rodziny. Zadanie " Opieka wytchnieniowa " - edycja 2024 dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 850,00 zł.

 

 

Czytany 140 razy