Wniosek o wydanie dowodu osobistego

09-05-2018 06:34

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :
- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
Niezwłocznie w przypadku :
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
- uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

WNIOSEK SKŁADA:
-osobiście osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osobiście osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
- kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DOŁĄCZA SIĘ:

- 1 FOTOGRAFIĘ - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :
*w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
*w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu )

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli, wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, albo nie ukończyła 5 roku życia.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia,  jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Wniosek do pobrania ze strony: http://bip.baranow.pl/?a=34

Formularz zgłoszenia utraty, zniszczenia dowodu osobistego do pobrania ze strony: http://bip.baranow.pl/?a=34

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie BIP Gminy Baranów http://bip.baranow.pl/?c=124

lub w Urzędzie Gminy w Baranowie
URZĄD STANU CYWILNEGO
I piętro pok. 102

Tel. 062 7810419

 

Czytany 4518 razy