Wniosek o wydanie odpisu z Księgi Stanu Cywilnego

09-05-2018 06:33

W tutejszym urzędzie możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego zdarzenia zarejestrowanego w innym urzędzie na terenie kraju. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun, sąd i prokurator,
  • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
  • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

  • za odpis skrócony – 22 zł,
  • za odpis zupełny – 33 zł,

Opłatę za wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Baranowie

Nr 65 8413 0000 0400 0749 2000 0004

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie odpisu aktu  WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA ZE STRONY: http://bip.baranow.pl/?a=17
  • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (DO WGLĄDU)
Czytany 3578 razy
Więcej w tej kategorii: Wniosek o wydanie dowodu osobistego »