Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

09-05-2018 06:35

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Można mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Meldując się na pobyt stały lub czasowy nie trzeba wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Wymagane dokumenty:
  • Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" odrębny dla każdej osoby (również dla dziecka) (wymagany)

* Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę) - osoba ta musi stawić się w urzędzie - WZÓRY FORMULARZY DO POBRANIA ZE STRONY: http://bip.baranow.pl/?a=1101

Pobierz formularz i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas lub my wydrukujemy już wypełniony formularz.


  • Dokument tożsamości / akt urodzenia (do wglądu) (dowód osobisty; odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego)

    Pełnomocnictwo (wymagany) Pisemne pełnomocnictwo, w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

      • Tytuł prawny do lokalu (do wglądu) Dokument (oryginał) potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Baranowie
URZĄD STANU CYWILNEGO
I piętro pok. 102

Tel. 062 7810419        

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie BIP Gminy Baranów http://bip.baranow.pl/?c=293

Czytany 5280 razy