Urząd Stanu Cywilnego (USC)

03-04-2018 11:47

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

9) Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

   2. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą również sprawy dotyczące:

1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

3) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

4) zgromadzeń,

5) zbiórek publicznych,

6) sporządzania i kompletowanie wniosków o ordery odznaczenia państwowe, odznaki resortowe i regionalne,

7) współdziałania w organizowaniu wyborów referendów i spisów,

8) realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

9) administrator danych osobowych.

   3.Sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:

1) współdziałania z organami wojskowymi,

2) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

3) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym

Czytany 3844 razy