REJESTR URBANISTYCZNY GMINY BARANÓW

09-11-2023 10:35

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada między innymi wprowadzenie planu ogólnego gminy, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  uruchomienie Rejestru Urbanistycznego służącego do prowadzenia i udostępniania informacji o obowiązujących i procedowanych aktach planistycznych w skali całego kraju.  Rejestr Urbanistyczny, który tworzy minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Do tego czasu, obowiązek dostosowania sposobu udostępniania takich informacji spada na gminy. W związku z powyższym przeprowadzono rozbudowę dotychczasowego wykazu planów do postaci czyniącej zadość tym wymaganiom, czyli swoistego odpowiednika Rejestru Urbanistycznego. Jest to ogólnodostępny zbiór informacji o danych przestrzennych dotyczących zagospodarowania przestrzennego prowadzonego przez gminy. Zbiór dostępny jest pod linkiem

Czytany 635 razy