Centrum Usług Wspólnych

03-04-2018 11:50

Centrum Usług Wspólnych w Baranowie
ul. Rynek 21
63-604 Baranów
tel. (062) 78 10 416 i (062) 78 10 417, fax. (062) 78 10 405

Kierownik Centrum Usług Wspólnych - Sylwia Szmaja tel. (062) 78 10 415

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2007.59.404, z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311,
z późn.zm.);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki
Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)
4 587 zł  
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
do 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )
254 zł
 

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
- kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie
  w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania    zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- w przypadku spółki aktualny wpis z KRS lub kopię umowę spółki;
- wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat oraz oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej/ nieotrzymania w tym okresie
Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Baranowie – Centrum Usług Wspólnych w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów, pokój 101, Tel. 062-78-10-416

 

Uwaga
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Baranów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójt Gminy w Baranowie co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Czytany 5285 razy
Więcej w tej kategorii: Dobry Start (300+) »